Printer Friendly Version Улазак у Србију - визе @ 18 September 2012 01:35 PM

- Општи услови за улазак у Србију

- Услови за визу

- Визни режим

ОДЛУКА О УЛАСКУ  БЕЗ ВИЗА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ - 30.10.2014. године 
На основу члана 12. став 1. Закона о странцима („Службени гласник РС“ број 97/08 и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада доноси

О Д Л У К У

о уласку без виза у Републику Србију носиоцима страних путних исправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава и носиоца страних путних исправа који имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама

1. Страни држављани, носоци свих путних исправа осим путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама, могу да уђу, транзитирају и бораве у Републици Србији, ако поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава, најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци.
2. Страни држављани, носоци свих путних исправа осим путних листова и путних исправа које се издају у складу са међународним конвенцијама, моду да уђу, транзтирају и бораве у Републици Србији, ако имају  регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама, најдуже 90 дана у периоду од шест месеци.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
4.Одлука о уласку без виза се не односи на носиоце путних листова и путних исправа које се сматрају исправа издатим у складу са међународним конвенцијама (путне исправе за странце – Fremling pass, Reisedokument и сл.)

Информације за стране држављане (на енглеском језику) можете потражити ОВДЕ.

Додатне информације

Држављанима Црне Горе није потребна виза за улазак на територију Републике Србије. Државна граница се може прећи и са важећом личном картом.

Странци којима је потребна виза за улазак на територију Републике Србије или за транзит, захтев за издавање визе могу поднети у Генералном конзулату Републике Србије сваки радни дан од 09,30 до 13,30 часова.

Врсте виза су:
1) виза за краћи боравак (виза Ц)
2) виза за дужи боравак (виза Д)

ВИЗА Ц
Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.
Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за краћи боравак, не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од шест месеци, рачунајући од дана првог уласка.
 

ВИЗА Д

Виза за дужи боравак је одобрење за улазак и боравак на територији Републике Србије у трајању од 90 до 180 дана.

Странац коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза и који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка прибавља визу за дужи боравак.

Потребна документа за подношење захтева за издавање виза у Генералном конзулату Републике Србије у Херцег Новом за носиоце пасоша земаља са којима Република Србија има визни режим:

1. Важећи пасош (пасош мора важити још минимум 90 дана након добијања визе);

2. Захтев за добијање визе;

3. Једна фотографија (3,5 x 4,5 цм) ;

4. За приватну посету потребно је позивно писмо (од стране родбине или пријатеља који живе у Србији, и оверено од стране овлашћених органа). За туристичку посету потребно је приложити потврду туристичке организације о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати).
Уколико подносите захтев за издавање пословне визе, молимо вас да доставите званичан позив неког од предузећа у Србији, наводећи природу послова тог предузећа, дужину предвиђеног боравка, тачан назив и адресу предузећа или институције коју желите да посетите. Такође, потребно је и писмо предузећа које представљате;

5. Доказ о боравку (нпр. дозвола боравка) уколико не живите у земљи порекла;

6. Доказ о довољним новчаним средствима за боравак у Србији;

7. Здравствено осигурање;

8. Повратна карта или фотокопија међународне возачке дозволе и осигурања, уколико путујете аутомобилом;

9. Такса и трошкови у вредности од 60€ (уплаћује се у готовини приликом предаје захтева за визу);

10.Цена обрасца визе од 2€ (уплаћује се у готовини приликом издавања визе).

Напомена:

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.